ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

17.02.2022 14:48:52

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 8/12-177

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА

8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

________________ Бахмут № ________________

Про внесення змін до рішення Артемівської районної ради від 29 листопада 2006 року № 5/6-90 про цільовий фонд районного бюджету

З метою вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку Бахмутського району Донецької області, відповідно до статей 13, 69¹, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Артемівської районної ради від 29 листопада 2006 року № 5/6-90 «О создании целевого фонда районного бюджета и утверждении Положения о целевом фонде районного бюджета», виклавши текст рішення з додатками (додаються) в новій редакції:
«Про цільовий фонд
районного бюджету

З метою вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку Бахмутського району Донецької області, відповідно до статей 13, 69¹, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити в складі спеціального фонду районного бюджету цільовий фонд районного бюджету для фінансування заходів, направлених на реалізацію районних програм та вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.
  2
 2. Затвердити Положення про цільовий фонд районного бюджету (додається).
 3. Створити Наглядову раду цільового фонду районного бюджету та затвердити її склад (додається).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва та малого бізнесу, бюджету і фінансів Бахмутської районної ради Донецької області (Ткаченко).».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва та малого бізнесу, бюджету і фінансів Бахмутської районної ради Донецької області (Ткаченко).

Голова районної ради Світлана КІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

29.11.2006 № 5/6-90

(в редакції рішення районної ради

_______________№____________)

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд районного бюджету

І. Загальні положення

 1. Цільовий фонд районного бюджету (далі - цільовий фонд) утворюється з метою ефективного використання коштів, які додатково надходять до районного бюджету у вигляді благодійних, добровільних внесків та пожертвувань від громадян, юридичних та фізичних осіб всіх форм власності на виконання районних програм з вирішення окремих питань соціально-економічного та культурного розвитку району.
 2. Порядок формування та використання цільового фонду регулюється Положенням про цільовий фонд районного бюджету (далі - Положення).
 3. Кошти цільового фонду є складовою спеціального фонду районного бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.
 4. Кошти цільового фонду використовуються на фінансування видатків, пов'язаних з вирішенням питань соціально-економічного та культурного розвитку району, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем загальнодержавного значення, проведення на території району різноманітних заходів, передбачених районними програмами чи планами роботи.
 5. Кошти цільового фонду акумулюються на окремих рахунках в Державній казначейській службі України, які відкриваються фінансовим управлінням Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області (далі – фінансове управління) на основі цього рішення. Контроль за зарахуванням коштів до цільового фонду районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням.

ІІ. Формування цільового фонду

 1. Цільовий фонд районного бюджету формується за рахунок таких джерел:

2

 1. благодійних внесків - добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств всіх форм власності, які

функціонують на території Бахмутського району та Донецької області, безповоротної фінансової допомоги, коштів на виконання окремих доручень та іншої благодійної допомоги, в тому числі від іноземних та міжнародних організацій;

2) залишку коштів цільового фонду, що утворився на початок бюджетного періоду;

3) інших надходжень, не заборонених законодавством України.

ІІІ. Наглядова рада цільового фонду районного бюджету

 1. Наглядова рада цільового фонду районного бюджету (далі – Наглядова рада) створюється з метою колегіального визначення напрямків фінансування видатків із цільового фонду.
 2. До компетенції Наглядової ради належать:
 1. визначення напрямків використання коштів цільового фонду;
 2. прийняття рішень про фінансування видатків із цільового фонду шляхом розгляду заяв чи звернень головних розпорядників коштів районного бюджету, керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, Бахмутського району, що перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності).
 1. Загальна кількість членів Наглядової ради має бути непарною. Склад Наглядової ради затверджується рішенням районної ради.
 2. До складу Наглядової ради входять депутати районної ради.
 3. Голова Наглядової ради керує роботою, збирає засідання та головує на них.
 4. Засідання Наглядової ради проводяться в адміністративній будівлі Бахмутської районної ради Донецької області за адресою: вулиця О. Сибірцева, буд. 33, місто Бахмут, 84500, за потребою.
 5. Засідання Наглядової ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від її загального складу.

3

8. Рішення Наглядової ради приймається на її засіданні відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від присутніх на ньому членів та оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. При рівному розподілі голосів право вирішального голосу має головуючий на засіданні Наглядової ради.

9. Ведення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради здійснює секретар. У протоколі фіксуються хід і результати проведення засідання Наглядової ради, у тому числі результати голосування.

10. Рішення Наглядової ради, оформлене відповідним протоколом, є підставою для підготовки фінансовим управлінням та подання на розгляд ради проекту змін до рішення про районний бюджет на відповідний рік, з зазначенням в ньому головних розпорядників коштів цільового фонду та напрямків використання грошових коштів, визначених рішенням Наглядової ради. В міжсесійний період протокол є підставою для видання розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради.

ІV. Порядок визначення напрямів видатків та використання коштів цільового фонду районного бюджету та контроль за їх використанням

 1. Рішення про напрямки використання коштів приймаються лише Наглядовою радою. Кошти, що надходять на виконання окремих доручень, повинні мати письмове підтвердження мети внеску і відповідати заходам, визначеним пунктом 4 розділу І цього Положення.
 2. Отримані безкоштовно відповідно до пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України матеріальні цінності (подарунки) обліковуються та розподіляються згідно з Порядком розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1295 (зі змінами).
 3. Головні розпорядники коштів цільового фонду затверджуються рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік з урахуванням напрямків використання цільових коштів, визначених Наглядовою радою. Головними розпорядниками можуть бути Бахмутська районна рада Донецької області (далі – районна рада), Бахмутська районна державна адміністрація Донецької області (далі – райдержадміністрація) та її структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію районних програм та окремих заходів.
 4. У міжсесійний період голова районної ради має право своїм розпорядженням визначити головного розпорядника коштів цільового фонду в
  4
  залежності від функціонального призначення видатків з наступним затвердженням розпорядження на сесії районної ради.
 5. Організація роботи по складанню та затвердженню розпису доходів і видатків цільового фонду покладається на фінансове управління. Організація роботи по складанню та затвердженню кошторисів покладається на головних розпорядників.
 6. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник може прийняти рішення про делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, про що головний розпорядник видає відповідне розпорядження чи наказ.
 7. Головні розпорядники коштів цільового фонду здійснюють використання коштів з дотримання вимог законодавства України з публічних закупівель.
 8. Головні розпорядники коштів ведуть бухгалтерський облік доходів і видатків коштів цільового фонду згідно з діючими нормативними актами.
 9. Кошти, витрачені не за цільовим призначенням, підлягають поверненню на рахунок цільового фонду. У разі нецільового використання коштів цільового фонду головні розпорядники, які отримали кошти з цього фонду, несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. Невикористані в звітному періоді кошти цільового фонду районного бюджету вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік та використовуються на цілі та в порядку, визначені цим Положенням.

11. Контроль за правильним та ефективним використанням коштів цільового фонду здійснюється Наглядовою радою.

12. Районна рада двічі на рік заслуховує та затверджує звіт про надходження та використання коштів цільового фонду районного бюджету, який готується фінансовим управлінням та подається на розгляд районної ради одночасно із звітом про виконання районного бюджету за півріччя та рік.

Начальник фінансового управління

Бахмутської районної державної

адміністрації Донецької області Любов БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

29.11.2006 № 5/6-90

(в редакції рішення районної ради

_______________№___________)

Склад Наглядової ради цільового фонду районного бюджету

Скрипник
Вікторія Вікторівна
- член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва та малого бізнесу, бюджету і фінансів Бахмутської районної ради Донецької області, голова Наглядової ради;
Вітко
Валентина Володимирівна
- член постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з корупцією та злочинністю, зв`язків з об`єднаннями громадян, секретар Наглядової ради.
Члени Наглядової ради:
Аросланкін
Євген Володимирович
- член постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства, благоустрою та транспортного забезпечення Бахмутської районної ради Донецької області;
Подопригора
Олена Олександрівна
- член постійної комісії з питань соціальної політики Бахмутської районної ради Донецької області;
Черняєва
Олена Вікторівна
- голова постійної комісії з питань природних ресурсів, земельних відносин та охорони навколишнього середовища Бахмутської районної ради Донецької області.

Начальник фінансового управління

Бахмутської районної державної

адміністрації Донецької області Любов БОНДАРЕНКО